Privačiai medicinai ruošiamas dar vienas smūgis

2014-07-17

Straipsnio autorius - Kazys KAZAKEVIČIUS (kazys@lzinios.lt)

Ištrauka: "Svei­ka­tos ap­sau­gos ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos sie­kia pa­nai­kin­ti iki šiol dau­giau­sia pri­va­čioms svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms tai­ko­mą mo­kes­čių leng­va­tą. Pel­no mo­kes­čiu no­ri­ma ap­mo­kes­tin­ti jų pel­ną, gau­na­mą už pa­slau­gas, ap­mo­ka­mas iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF). Taip per me­tus į biu­dže­tą pla­nuo­ja­ma pa­pil­do­mai su­rink­ti apie 7 mln. li­tų.

Pa­nai­kin­ti mo­kes­čių leng­va­tą ža­da­ma kei­čiant Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mą. Anot pa­tai­sų au­to­rių, leng­va­tos at­si­sa­ky­mas lem­tų rea­les­nį pel­no sie­kian­čių ir jį skirs­ty­ti ga­lin­čių įstai­gų veik­los re­zul­ta­tų ap­mo­kes­ti­ni­mą. Su­ma­ny­mo opo­nen­tai ti­ki­na, kad taip to­liau ban­do­ma dis­kre­di­tuo­ti pri­va­čią me­di­ci­ną mū­sų ša­ly­je.

Kam­šo landas

Kaip tei­gia­ma Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos par­eng­ta­me aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, keis­ti Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mą siū­lo­ma Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai (VMI) iš­ana­li­za­vus at­lik­tos kon­tro­lės re­zul­ta­tus. Jie par­odė, kad kai ku­rios me­di­ci­nos įstai­gos iš sa­vo veik­los tu­ri pel­no, jį pa­skirs­to ak­ci­nin­kams, bet vals­ty­bei su­mo­ka la­bai ma­žai pel­no mo­kes­čio.

Bū­na at­ve­jų, kai ir mo­kes­ti­nius nuo­sto­lius dek­la­ruo­jan­čios įstai­gos iš­mo­ka di­vi­den­dus, o jų su­mos yra ge­ro­kai di­des­nės nei aps­kai­čiuo­tas ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pel­nas. To­kias ten­den­ci­jas at­sklei­dė pro­jek­tas „Bal­tie­ji cha­la­tai“. Anot jo va­do­vės Va­lės Kul­vins­kie­nės, pa­gal šį pro­jek­tą per­nai bu­vo at­lik­ti 423 kon­tro­lės veiks­mai pri­va­čio­se svei­ka­tos prie­žiū­ros, odon­to­lo­gi­jos ir ve­te­ri­na­ri­jos pa­slau­gas tei­kian­čio­se įmo­nė­se. Pa­žei­di­mų ras­ta net 74 proc. kon­tro­liuo­tų įmo­nių. Mo­kes­čių mo­kė­to­jams pri­skai­čiuo­ta be­veik 1,37 mln. li­tų pa­pil­do­mų mo­kes­čių, nu­sta­ty­ta dek­la­ruo­to pel­no pa­di­di­ni­mo (nuo­sto­lio su­ma­ži­ni­mo) su­ma sie­kia 4,5 mln. li­tų. Pri­va­čios me­di­ci­nos sek­to­riaus įmo­nės per­nai su­mo­kė­jo 5,9 mln. li­tų, ar­ba 13,7 proc., dau­giau mo­kes­čių nei 2012 me­tais.

<...>

"Nors val­di­nin­kai tvir­ti­na, kad pa­kei­tus Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mą są­ži­nin­gai dir­ban­čios me­di­ci­nos įstai­gos ne­nu­ken­tės, pa­tys me­di­kai tuo abe­jo­ja. Anot Lie­tu­vos pri­va­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų aso­cia­ci­jos vyk­do­mo­jo di­rek­to­riaus Tau­ri­mo Va­lio, pri­ėmus pa­tai­sas ga­li kil­ti pa­slau­gų kai­nos, ir tai at­si­lieps pa­cien­tams, tie­sa, gal ne vi­sa­da tie­sio­giai. „Ga­li nu­ken­tė­ti ir pa­slau­gų ko­ky­bė. Be to, šios sri­ties rin­ka dar nė­ra at­si­ga­vu­si po kri­zės, to­dėl tai vėl bus eko­no­mi­nis smū­gis, pri­ver­sian­tis ma­žin­ti iš­lai­das at­ly­gi­ni­mams, tech­ni­kai“,- kal­bė­jo jis"

Visą straipsnį skaityti čia: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/privaciai-medicinai-ruosiamas-dar-vi...